بازدید: 976 بازدید

وقتی که میخواهید یک متن خوب برای پیامک تبلیغاتی خود بنویسید، خوب است خودتان را جای
مخاطبان بگذارید. خود شما چه واکنشی به این پیامک تبلیغاتی نشان میدادید؟ آیا از آن استقبال
میکردید یا نسبت به آن بیتفاوت بودید؟ شاید حتی بدتر، این پیامک باعث آزردهخاطری شما
میشد. به همین راحتی میتوانید یک پیامک عالی بنویسید.
البته، ما برای کمک به شما، قصد داریم چند نکته حرفهای را هم با شما در میان بگذاریم:

 شروع جذاب پیامک تبلیغاتی
پیامک خود را با یک جمله جذاب آغاز کنید. به این ترتیب، مشتری ترغیب به خواندن
ادامه متن آن میشود و به پیشنهاد شما توجه بیشتری میکند. به عالوه، یک شروع خوب
میتواند باعث حس نزدیکی بیشتر مشتری به برند شما شود.
سودآوری برای مشتری

آیا پیامک شما برای مشتری سودی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، بهتر است در ارسال
پیامک مذکور تجدید نظر کنید. اینگونه پیامکهای بیفایده، فقط سبب آزار مشتری

میشوند و به تصویر برند شما لطمه میزنند. آیا خود شما از دریافت یک پیامک تبلیغاتی
بیفایده خوشحال خواهید شد؟
متن مختصر و مفید
ویژگی اصلی پیامک، کوتاه بودن آن است. بله! پیام کوتاه! برای همین است که محدود به
70 کاراکتر است. به عالوه، فراموش نکنید که وقت مخاطب ارزشمند است.
پس الزم است پیشنهاد یا خبر خود را در ابتدای متن و تا جای ممکن، کوتاه مطرح کنید.
سپس اگر کاراکترهای بیشتری داشتید، به باقی مسائل بپردازید.
 تحریک مخاطب
از مشتری خود درخواستی داشته باشید. تحقیقات علمی بسیاری به ما نشان داده است
که مطرح کردن یک درخواست مشخص از مخاطب )که با نام تخصصی فراخوان عمل
شناخته میشود(، میتواند یک تاثیر باورنکردنی در اثربخشی یک پیام داشته باشد.
پس یک خواسته مشخص از مخاطب داشته باشید تا بازدهی پیامک خود را افزایش
دهید. برای مثال، از مشتری بخواهید برای گرفتن تخفیف، پیامک مذکور را به فروشندگان
شما نشان دهد، یا او را به تماس تلفنی یا بازدید از یک سایت دعوت کند.
ایجاد حس ضرورت
همانطور که بارها تحقیقات علمی ثابت و شما تجربه کردهاید، وقتی مخاطب احساس
ضرورت کند، تاثیرگذاری پیام شما چند برابر خواهد شد. برای اینکه حس فوریت را در
مخاطب خود ایجاد کنید، میتوانید یک تاریخ اتمام برای پیشنهادتان مشخص کنید و از
مخاطبان بخواهید هر چه زودتر دست به کار شوند.
ًهر چه تاریخ اتمام زودتر باشد، تاثیر پیامک شما بیشتر خواهد بود. اما باید آنقدر
طبیعتا
هم طوالنی باشد که مخاطب فرصت واکنش نشان دادن داشته باشد.
 ایجاد حس صمیمیت
یک احساس صمیمیت و نزدیکی در متن پیامک خود ایجاد کنید و به مشتری نشان دهید
برای او اهمیّت قائل هستید. برای این منظور میتوانید نام مشتری را در زمان ثبت نام
دریافت کنید و سپس، از این نام در متن پیامکهای خود استفاده کنید.

چند نمونه متن پیامکی برای پیشنهادهای مختلف:

بیشتر صرفهجویی کنید
20 %تخفیف در خرید لباس با نشان دادن این پیامک
فقط تا آخر هفته
بیشتر هزینه کنید
5 تومان تخفیف در خرید باالی 49 تومان با نشان دادن این پیامک
فقط این هفته
بیشتر خرید کنید
5 تومان تخفیف برای دومین پیتزا با نشان دادن این پیامک
فقط فردا
بیشتر دریافت کنید
یک پیتزای مجانی بعد از خرید دو پیتزا با نشان دادن این پیامک
فقط پنجشنبه شب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای